Μεταμόσχευση Μαλλιών – Διάγνωση

Μεταμόσχευση Μαλλιών – Διάγνωση

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η Διάγνωση στη Μεταμοσχευση Μαλλιων πραγματοποιείται στη Bergmann Kord, με μοναδικό σκοπό να εξασφαλιστεί η καλύτερη αισθητική εμφάνιση κάθε ενδιαφερόμενου, δίχως να αλλοιωθούν οι βασικές δομές της φυσιογνωμίας του.

Για αυτόν τον λόγο, τα βήματα της διαδικασίας προκαθορίζονται σε συνάρτηση με το προφίλ και τις ανάγκες του υποψηφίου.
Ακολουθούνται, δε,  με συνέπεια προκειμένου να αποκτήσει ξανά μία εικόνα απαλλαγμένη από τα συμπτώματα της Τριχόπτωσης.

Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεση για την εξασφάλιση του προσδοκώμενου αποτελέσματος, είναι η διαμόρφωση ειδικού πλάνου, πριν την εφαρμογή της μεθόδου.

Έτσι οι εξειδικευμένοι γιατροί των Επιστημονικών Κέντρων της Bergmann Kord, δημιουργούν και κατόπιν υλοποιούν το Εξατομικευμένο Πλάνο Μεταμόσχευσης Μαλλιών (P.H.T.P.).
Αυτό βασίζεται στην πλήρωση ειδικών παραγόντων και  καταχωρείται αμέσως στο προσωπικό Ιατρικό Αρχείο, για οργανωμένη και πλήρη παρακολούθηση κάθε περίπτωσης, ξεχωριστά. 

Το Πλάνο αυτό διαμορφώνεται με την ενεργό συμμετοχή του υποψηφίου.
Ο Στόχος του Πλάνου αυτού είναι να ανταποκρίνεται στους προσωπικούς του στόχους, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά, τις συμμετρίες του προσώπου, την ηλικία, την εμφάνιση και την αισθητική του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους:

1) Τη Βαθμίδα Τριχόπτωσης

Για τον εντοπισμό της βαθμίδας της τριχόπτωσης, συνιστάται μια ορισμένη κλίμακα μέτρησης, κατά την οποία απεικονίζεται η έκταση και το είδος της αραίωσης.  

Η πιο απλή και ξεκάθαρη περίπτωση Διάγνωσης πραγματοποιείται στην Ανδρογενετική Αλωπεκία, που αποτελεί τον πιο συνήθη τύπο ανδρικής Τριχόπτωσης και επίσης, απαντάται σε μεγάλο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού.  Για τους άνδρες, βασικό εργαλείο ταξινόμησης είναι η κλίμακα μέτρησης Norwood, ενώ για τις γυναίκες η κλίμακα Ludwig.

2) Τις Δυνατότητες της Δότριας Περιοχής

Καθώς η εμφύτευση βασίζεται στην αναδιανομή των υπαρχόντων τριχοθυλακίων, για να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής  της μεθόδου, είναι απαραίτητο να υπάρχει και επαρκή  τριχοφυΐα στο πίσω και πλάγιο τμήμα του τριχωτού της κεφαλής. Έτσι, αρχικά εκτιμάται η Δότρια Περιοχή, ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχουν ικανοποιητικά αποθέματα τριχοφυΐας για την πραγματοποίηση της Εμφύτευση Μαλλιών.

Συγκεκριμένα, για τον σχεδιασμό του Πλάνου Μεταμόσχευσης Μαλλιών, πραγματοποιείται:

* Ακριβής καταγραφή των ορίων της περιοχής Σταθερής Τριχοφυΐας (Δότριας Περιοχής).

* Επιβεβαίωση σταθεροποίησης της Δότριας Περιοχής και προσδιορισμός ποσοστού, αναφορικά με την Τριχόπτωση.

* Καταγραφή των δυνατοτήτων και αποθεμάτων της Δότριας Περιοχής ως προς την ελαστικότητα, πυκνότητα και εκτίμηση ασφαλούς ορίου.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην πληροφόρησή σας. 
Ολοκληρώστε την ενημέρωση σχετικά με την Νέα, Σύγχρονη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE, στο εξειδικευμένο site www.fuehairclinic.eu   εδώ

3) Τη Μελλοντική εξέλιξη της Τριχόπτωσης

Με τον έλεγχο της Δότριας Περιοχής εξασφαλίζεται η συνετή χρήση της τριχοφυΐας, η οποία συνεισφέρει σε πιθανή αξιοποίηση της σε επόμενη συνεδρία.

Καθώς η ωρίμανση είναι ένας παράγοντας που επιδρά στα μαλλιά επιβραδύνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης τους, είναι απαραίτητο να προδιαγράφεται η επιρροή της στο συνολικό αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τις παρούσες ανάγκες, συνεκτιμάται η παροντική με τη μελλοντική εικόνα του ενδιαφερόμενου, ώστε μια ενδεχόμενη μελλοντική εμφύτευση να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα. 

Βάσει, λοιπόν, των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω του τριχολογικού ελέγχου (Microscopic Hair and Scalp Analysis) και της προσωπικής εξέτασης, οι Επιστημονικές Ομάδες της Bergmann Kord είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστη εκτίμηση της εξέλιξης της Τριχόπτωσης.

Έτσι ο σχεδιασμός του Πλάνου Μεταμόσχευσης βασίζεται στη μελλοντική εικόνα της αραίωσης και παράλληλα προσφέρει, εκτός από παροντική λύση, μια ασφαλή πρόβλεψη για ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη εφαρμογή.

4) Τα Ατομικά χαρακτηριστικά

Το σχήμα και οι συμμετρίες μεταξύ των χαρακτηριστικών του προσώπου, η ηλικία, καθώς και η προσωπική αισθητική κάθε ενδιαφερόμενου είναι παράγοντες που συνεκτιμώνται, κυρίως για τον σχηματισμό της Μετωπιαίας Γραμμής και των Κροτάφων.  

5) Τις Προδιαγραφές των μαλλιών  και του Τριχωτού

Η διάμετρος, το χρώμα, το είδος και η ελαστικότητα της τρίχας, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία πυκνότητας.
Για παράδειγμα, τα λεπτά, ίσια μαλλιά αποδίδουν μικρότερη πυκνότητα και κάλυψη.
Έτσι, λαμβάνεται υπόψη ακόμα και ο τρόπος χτενίσματος, που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος μετά τη Μεταμόσχευση Μαλλιών.

6) Η πιο βασική παράμετρος: Δυνατότητες υλοποίησης των στόχων

Για τον καλύτερο σχεδιασμό του πλάνου μεταμόσχευσης, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι προσωπικές επιθυμίες του ενδιαφερόμενου.
Τόσο ως προς τον βαθμό κάλυψης της αραίωσης, όσο και ως προς τον βαθμό πυκνότητας.

Ωστόσο, οι έμπειροι γιατροί της Bergmann Kord, με μοναδικό κριτήριο την καταλληλότητα της επιλογής για κάθε περιστατικό, είναι απολύτως ειλικρινείς και αντικειμενικοί στις εκτιμήσεις τους, όσον αφορά την τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών που θα προτείνουν.
Ενημερώνουν, λοιπόν, με επαγγελματισμό, κατά πόσο οι στόχοι είναι εφικτοί και πραγματοποιήσιμοι, βάσει των δυνατοτήτων της κάθε περίπτωσης.

Δεν είναι λίγες οι φορές, που αποθαρρύνουν ενδιαφερόμενους από το να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση μαλλιών.
Αυτό συμβαίνει όταν διαπιστώσουν από τον έλεγχο των παραμέτρων και το σύνολο της εξέτασης ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις τους δε συνάδουν με τον σχηματισμό ενός καλού προσωπικού προφίλ.

Για παράδειγμα, μια σχετικά περιορισμένη σε αποθέματα τριχοφυΐας Δότρια Περιοχή, ενδέχεται να μην μπορεί να ικανοποιήσει, στον μέγιστο βαθμό, τους επιθυμητούς στόχους για πυκνότητα.

Είναι επομένως απαραίτητο, να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος υπεύθυνα και με ακρίβεια για τις προοπτικές και τα αποτελέσματα που δύναται να περιμένει από την προσωπική του Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Έτσι, με την ανάλογη συμμετοχή του, διαμορφώνεται από τον υπεύθυνο Ιατρό το  Εξατομικευμένο Πλάνο.
Αυτό αποσκοπεί αποκλειστικά σε αποτελέσματα που βρίσκονται σε αρμονία με την αρχική εμφάνιση.

Επισκεφθείτε το εξειδικευμένο www.fuehairclinic.eu 
Μάθετε τα πάντα για την Νέα, Σύγχρονη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE.

Online Διάγνωση

Συμπληρώστε την παρούσα
Φόρμα Διάγνωσης εξ Αποστάσεως.
Συλλέξτε πληροφορίες για τη δική σας περίπτωση τριχόπτωσης. Επιβεβαιώστε ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών.
Απλά και από την άνεση του χώρου σας.
Σε κάθε περίπτωση, θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.

Έναρξη
fuehairclinic.eu - Το εξειδικευμένο site για την τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE

Μοιραστείτε το με έναν φίλο

Ένα θέμα που θα σε ενδιαφέρει: Μεταμόσχευση Μαλλιών - Διάγνωση
Σύνδεσμος: https://www.kordhairclinics.gr/metamosxefsi-malliwn-diagnosi/